4H-gruppemøde den 8.2.2018

4H-gruppemøde i Søholm 4H, afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Steen, Nina, Nikoline, Trine, Lene, Karen, Jette (ref)
Afbud: Mette, Ole. Fraværende: Emilie

Dagsordenen:
1. Formel konstituering, formand, kasserer
2. Budgetforslag 2018
3. Ny strategiske målsætninger
4. Tilslutning til fælles medlemsregistreringssystem
5. Årets aktiviteter og opgaver
6. Planlægning og arbejdsfordeling
7. Nedsættelse af arbejdsgrupper
8. evt

Nicoline blev valgt som ordstyrer og Jette som referent.

Ad.1. Formel konstituering.
Steen og Ole genvælges som hhv. formand og kasserer.

Ad.2. Budgetforslag 2018.
Steen gennemgår det foreløbige regnskab for 2017 og fremlægger budgetforslag for 2018. Der er et relativt stort underskud sidste år, men heldigvis har vi fået omkring 34.000 kr. fra kommunens restfordeling, hvilket hjælper os en del. Årsagen til underskuddet er blandt andet syge heste, nedgang i parter og øgede omkostninger til afvikling af alle typer hold og aktiviteter.

Ad.3. Ny strategiske målsætninger.
Der er nedsat et lille strategiudvalg (pt. Nicoline, Steen, Trine, Frederik, Jette), der arbejder med Søholm 4H's mål og værdier. Vi vil gerne lægge lagt mere vægt på aktiviteter for unge, så vi ikke ender som en ”SFO med dyr”. Der vil komme et oplæg fra strategiudvalget, som skal godkendes i bestyrelsen. Steen opfordrer til at deltage i strategiudvalget!

Ad.4. Tilslutning til fælles medlemsregistreringssystem.
Steen fortæller, at der har været rygter om at der vil blive stillet forslag om at Søholm 4H bliver ekskluderet ved det kommende landsmøde på grund af manglede tilslutning til Winkas. Det har medført til at landsformanden Henrik har haft et møde kun med Steen, hvor de har drøftet forskellige modeller for tilslutning til Winkas medlemssystemet. Der er nu 2 forslag som skulle kunne imødekommes af landsledelsen. 1. Der skabes en elektronisk forbindelse mellem vores eksisterende system og Winkas, hvor informationer om medlemsskaber kan overføres.
2. Vi anvender vores eget Winkas system, og medlemsinformationer overføres fra os til det eksisterende Winkas.
Steen arbejder videre med den løsning, hvor vores medlemssystem bliver integreret med Winkas, i det omfang, der er nødvendigt for at landsledelsen kan leve med det. Bestyrelsen giver Steen opbakning til at arbejde videre med en løsning.

Ad.5. Årets aktiviteter og opgaver.
Steen udsender børneattester til alle ledere den kommende tid.
Alle tilmeldinger til foreningen og holdaktiviteter sker nu via hjemmesiden og systemet foreningslet og opkræves på dankort eller kreditkort. Systemet aflaster meget, fx behøver vi ikke sende rykkere ud, da man kun kan tilmelde sig samtidig med betaling.
Ungeholdet vil gerne lave et ”sovehold”, hvor man skal overnatte forskellige steder i løbet af året.
Der afholdes juniorlederkursus i påsken. Tøseholdet er i gang med at arrangere en sommerlejr i sommerferien, hvor der bl.a. skal være ”Hunger Games” (overlevelsestur)

Ad.6. Planlægning og arbejdsfordeling.
PR udvalget (Nicoline, Emilie og Lene) vil gerne fortsætte arbejdet.
Nina og Nicoline vil gerne være med i aktivitetsudvalget – Jette indkalder til møde.
Ledergruppen består af Ole, Karen og Steen.
Strategigruppen består af Frederik, Steen, Jette, Nicoline, Trine
Grupper og udvalg modtager gerne flere interesserede.

Ad.7. Nedsættelse af arbejdsgrupper.
Lene foreslår en forårsarbejdsdag. Ad hoc forårsarbejdsgruppe nedsættes med Lene, Nina og Jette. Jette finder en dato og gruppen aftaler nærmere via messenger.

Ad.8. Eventuelt.
Steen oplyser, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabsåret 2017 Q4 skal godkendes.

ref. Jette

Opdateret den 28.2.2018