Bestyrelsesmøde den 25.6.2007

Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Til stede var: Steen Holm, Leslie Jensen, Ole Jørgensen, Rie Iversen og Kristine Svendsen
Fraværende:Magnus Persson, Trine Søgaard og Nadia Rasmussen.

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Status fra hold
3. Økonomi
4. Aktivering af forældre
5. Opgave liste
6. Sæson aktiviteter
7. Næste møde
8. Evt.

Siden sidst:
Referat er udsendt kort efter sidste møde og ingen kommentarer er modtaget.
Ansøgning til folkeoplysningsudvalget i kommunen om at dække køb af toiletskur er godkendt.
Vi har sendt en lille opmærksomhed til et jubilærum.
Pressemeddelelse om havehold har været udsendt og trykt i ugebladet. Det har umiddelbart ikke haft nogen virkning.
Via en nordisk udvekslingordning kommer der en pige fra Finland på besøg i vores haver den 26.6. Vores unge kan med fordel deltage i sådanne udvekslingsordninger vi har stor fornøjelse af disse flere gange.
Ansøgning til lokal virksomhed om støtte til deltagelse i nordisk lejr er skevet af Rie.
Hjemmesiden opdateret løbende.
Grillaften med omkring 80 deltagere var en stor succes. Da det er foreholdsvis nemt at arrangere på denne måde vil vi nok forsøge igen ved senere lejlighed.
En af vores kaniner bliver "filmstar" ved at deltage i et spot for programmet summasumarum.

Status fra hold:
Hesteholdet.
Lukket idet ikke er muligt at fortsætte vores aftale med Digelsgård. Afregning for deltagelsen udestår.

Multihold.
Omkring 16 deltagere. Nu lukket for flere deltagere.
Stor succes og interesse efter de 2 heste nu er sat på græs i vores folde.
Vi har fået en ny juniorleder kandidat.

Kaninhophold.
Vi prøver at tilfører ressourcer ved deltagelse af juniorlederne Trine og Kristine som lejlighedsvis vil deltage og tage et nap med at sætte gang i konkurrencedelen.
Der er tanker om et fælles arrangement sammen med en anden 4H klub fra sydsjælland.
Der mangler nu en del seler til kaninerne, idet kaninerne hurtigt gnaver dem over, hvis de bliver sat ind i burene med selerne på .... og det gør de ofte :-(

Havehold.
Er meget lille men fortsætter arbejdet med at gøre de bestående have konkurrenceklare til Amtets havebedømmelser.
Planer om at søge fonde om havetraktor til børn droppes, idet der er et generelt forbud om børns anvendelse af motoriseret værktøj.

Rollespilhold.
Kører stadig fint.

Økonomi:
Kontingentopkrævninger er nu udsendt til medlemmer og holddeltagere. De første indbetalinger er indgået.
Nyt er at medlemskortet skal udfyldes men ikke længere underskrives af medlemmerne, blot skal formanden tilkendegive at registreringen er korrekt.
Leslie udarbejder en budget opfølgning så vi kan se det aktuelle forbrug på de enkelte konti.

Aktivering af forældre:
Ole har udsendt en opfordring til forældre i forbindelse med kaninhopholdet om at hjælpe lidt til som voksne support ved holdgennemførelserne, der er kommet 2-3 tilbagemeldinger og det er fint, dog kunne vi godt tænke os nogle flere :-)

Opgave liste:
En beskrivelse af de almindelige opgaver i foreningen er lagt på hjemmesiden.
I skurvognen hænger tilmeldingslister til de enkelte opgaver. Der er ikke så mange tilmeldinger endnu men vi håber på større opbakning.
Bagsiden af kaninstalden skal males grøn. Leslie indkøber maling og pensler så denne aktivitet kan udføres under Sommersjov..

Sæson aktiviteter:
Evaluering af vores deltagelse i dyrskuerne ved Frederiksborgskuet og Roskilde blev diskuteret. Konklusion blev at vi skal starte op med planlægning betydeligt tidligere om evt. mere målrettet, med oprettelse af hold til netop dette formål.

Sommersjov:
Der er 29 tilmeldt, en del mere end planlagt. Men det passer godt sammen med Juniorledernes ønske om at gøre sig fortjent til støtte til nordisk lejr. Dog må der forventes et større slid på vores aktiver og behov for nogle ekstra nyindkøb og materialer. Dvs. der bliver behov for en ekstra bevilling ude over det forventede.
Malingrester efterlyses til eks. at opfriske kaninspring.

Sommerlejr den 5.-7. august er under planlægning. Der mangler nogle voksne til at bistå med enkelte opgaver:
Overnatning, kørsel ved natteløb, deltagelse i madlavning, hente telte og grej samt andre opgaver.
Afhængig af tilmeldinger kan der blive behov før yderligere bevillinger. Der udarbejdes et overslag.

Der foretages snarest tilmelding til føruniorleder kurser samt de ordinære juniorleder kurser for at sikre plads. Rie skriver ansøgning om tilskud til kursusomkostninger.

fredag den 26. oktober generalforsamlig kl 18:00-21:00 med spisning, overrækkelse af præmier, pokaler, årsnåle samt afholdelse af banko.

Sommerferie pasning af dyrene:
Vi prøver stadig at finde nogen som kan passe vores dyr, i modsat fald må vi betale os fra dette

Med baggrund i et indlæg på sidste landsmøde, om succeskriterierne for succesfyldt vækst i spejdergrupper, diskuterede vi muligheder for en professionalisering af foreningen. Muligheder for betalte instruktører og ydelser kunne anvendes i langst større omfang og skabe baggrund for en klub med langt større muligheder og tiltrækningskraft for de enkelte aldersgrupper. Oplæget kopieres og rundsendes til bestyrelsen, herefter fortsættes dialogen..

Næste møde:
6. august kl 19:00 i haverne

Evt.
Tak for et hyggeligt i den lune sommer aften.

Ref:. Steen

 

Opdateret den 1.7.07