Bestyrelsesmøde den 7.11.2007

Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Til stede var: Søs Johansen, Steen Holm, Rasmus Iversen, David Norsk, Kristine Rye Svendsen, Trine Holm Søgaard, Ida Christensen, Anna Fjordbøge. og Anna Schneider.
Uden for bestyrelsen: Jette Søgaard
Afbud fra: Ole Jørgensen, Rie Iversen, Nicolai Heerwagen.

Dagsorden
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Fremtidig arbejdsform
3. Økonomi
4. Planlægning af vinterhold
5. Planlægning af sommersæson
6. Julefrokost
7. Evt.

Konstituering af bestyrelsent:
Følgende blev enstemmigt valgt:
Steen Holm, formand
Kristine Rye Svendsen, næstformand
Ole Jørgensen, kasserer
Valg til regionsbestyrelse: Steen Holm

Det blev besluttet at lade sekretærposten gå på omgang.

Fremtidig arbejdsform:
Der var enighed om at afholde møder ca. hver 6. uge på tirsdage i tidsrummet kl. 18.00-21.00 på Humlebæk lille Skole. Steen udarbejder en mødekalender for hele året.
Der kommunikeres via email - alle husker at læser dem.
Nå vi skal beslutte noget gør vi det altid i enighed, der stemmes ikke.
Det blev desuden aftalt, at der hver gang vil være en let forplejning med brød og ost, således at man kan klare sig, hvis man ikke når at spise aftensmad inden mødet!
For at give juniorbestyrelsesmedlemmerne bedre mulighed for at komme til orde, vil bestyrelsen dele sig ved hvert møde, således at juniorerne kan arbejde præcis med de områder, de finder spændende. Mødet starter og slutter altid med at alle grupper samles.
Jette (der ikke sidder i bestyrelsen) nedsættes som ungdomskonsulent, og vil hjælpe og vejlede juniorerne i det omfang der ønskes.

Økonomi:
P.t. er årskontingentet 325,- kr. Steen oplyste, at det er bestyrelsen, der fastsætter dette kontingent. Da vi p.t. ikke har helt overblik over hvordan vi eventuelt skal aflønne instruktører m.v., er der enighed om at vi venter til næste møde med at fastsætte kontingent for 2008.

Planlægning af vinterhold:
Søs foreslog, at våbenfremstillingsholdet snarest starter. Hun vil gerne være fast instruktør på holdet, så Steen undersøger om vi kan låne lilleskolen hver tirsdag, og i bedste fald starter holdet allerede 4. december.
Rasmus og David vil gerne give en hånd med i ny og næ.

Der var stemning for at starte et hundetræningshold i vinter. Der skal laves nogle forhindringer (en vippe, balancebom og et hjul), og det vil Rasmus og David gerne hjælpe med. Jette vil gerne være instruktør på et hold fra februar måned.

Desuden ønsker Trine sig en voltigeringstønde (en "kunstig" hest), så voltigeringsholdet kan træne øvelser indendørs.
David kan skaffe en tønde. Trine undersøger hvordan tønden mere præcist skal udformes.

Vi har lånt lokaler på lilleskoler 2 tirsdage i januar og 2 tirsdage i februar, hvor vi vil lave "4H-multihold". Der vil være syaktiviteter, bagning, "drengerøvshygge" (Wii m.m.), gymnastik v/Trine, madlavning og våbenfremstilling.
Annette Weibel og Gitte Svendsen har tilbudt at hjælpe med syning. Steen undersøger om det passer dem med de aktuelle tirsdage.
Ida, Anna F. og Jette vil skaffe/købe en bunke brugt tøj, som vi kan sy om på disse sy-dage.

Anna S. vil gerne deltage i PR-gruppe, især interesseret i at lave hjemmeside. Steen undersøger, hvordan det kan kombineres med den nuværende hjemmeside.

Anna S. og Ida går i gang med at fotografere alle 4H's dyr og lave en side om hvert dyr (fx en poesibog, mulighed for at sende fan-post til yndlingsdyret eller hvad vi nu kan finde påJ)

Planlægning af sommersæson:
Flere andre aktiviteter var oppe at vende. Jette undersøger om der er mulighed for at gen-oprette drenge-hesteholdet på en lokal rideskole. Desuden talte vi om at lave en juniorlederweekend sidste weekend i februar. Steen undersøger lokalemuligheder. Det skal være en slags gensynsweekend for juniorledere fra hele landet.
Jette undersøger muligheder for støtte fra Danmarks 4H.
Tovholdere på juniorweekend: Trine, Rasmus, Kristine, David

Endelig var der forslag om et lan-4H-party, vi tager denne ide op ved næste møde.

Julefrokost:
Den 7. december kl. 17-21
Juniorerne arrangerer julefrokost for børn og unge i klubben.
Tema: guldbryllup på plejehjemmet
Mad: alle tager en ret med
Søs: laver bryllupskage
Jette: laver flødekartofler
Reservation af lokale samt lån af nøgle: Ida
Pris: 20,- kr pr deltager (evt. ekstraudgifter dækkes af Søholm 4H)
Ida og Anna F. laver et drinkskort og udarbejder en indkøbsliste til formålet.
Indbydelse: Kristine og Trine laver et udkast og afleverer det til jette senest søndag den 11. 11.07

Evt.:
Venneforeningen holder generalforsamling torsdag den 29. november kl 13:00 på Humlebæk Lilleskole.
Man kan lave sin egen juledekoration og der vises billeder over alle 4H-aktiviteter fra hele året.

Trine m.fl. vil undervise i lancier denne aften.

Søs besøger 4H-haverne mandag den 13.11., hvor Jette viser rundt

Næste møde onsdag den 5. december kl. 18-21 på Humlebæk lille Skole.
Eventuelt afbud kan sendes pr. mail eller på mobil 2127 0513

 

Ref: Jette

 

Opdateret den 11.11.07