Bestyrelsesmøde den 5.3.2008

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 5. marts 2008
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Tilstede: Steen, Trine, Ole, Rasmus (ref)
Deltager udenfor bestyrelsen: Jette
Afbud: Rie, Anna F, Anna S, Kristine, Nicolai

Dagsorden
1. Siden sidst
2. Økonomi
3. Status for aktiviteter
4. Årsprogram
5. Evt.

Ad 1. Siden sidst
Godkendelse af referat fra sidst.
Der er sendt en ansøgning til kommunen vedr. leje af stald samt anlæggelse af strøm i haverne.

Ad 2. Økonomi
Der oprettes seperate konti til gaver, så det holdes adskilt i regnskab.
4H's bankkonto ændres til girokonto for at lette kontingentopkrævning.

Ad 3. Status for aktiviteter
Vinteraktiviteterne, der består af: syhold, madlavningshold, IT-hold, gymnastik- og rollespils-våbenfremstillingshold er blevet afholdt med stor succes. Udover det har været hyggeligt at mødes i vinterhalvåret, har aktiviteten også betydet nye, voksne instruktører, hvilket vi er jublende glade for. Vores nye instruktører har allerede nu tilbudt at tage hold igen til næste vinter
Endvidere har der for første gang været afviklet voltigeringshold i vinterhalvåret. Dette er foregået i ridehuset på Langstruplund, og har været en stor succes.
Rollespilvåben fremstillingsholdet forlænges med 14 dage.

Ad 4. Årsprogram 2008
Rasmus og Trine planlægger et LAN/tablet hold til næste års vintersæson, og de undersøger hvad det kræver af materialer.
Vi eftersøger folk der vil udfærdige ansøgninger.
Jette laver en oversigt og vurdering over ønsker i kaninstalden (seler, madskåle og eventuelt nye spring m.v.).
Der mangler stadig en instruktør til kaninhopholdet. Jette vil i stedet øge kaninhop-aktiviterne på multiholdet.

Ad 5. Evt.
Intet - vi gør klar til ekstraordinær generalforsamling lige efter dette møde.

 

Referent: Rasmus/Jette


Opdateret den 15.3.2008