Bestyrelsesmøde den 14.1.2009

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde på Humlebæk lille Skole den 14. januar 2009.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Ane Rasmussen, Ole Jørgensen og Steen Holm.

Til orientering:

Afstemning om nedsættelse af en juniorbestyrelse som udelukkende skal arbejde med aktiviteter er vedtaget. 15 har stemt for, 3 har undladt at stemme.

Ønsket om hvilken bestyrelse man deltager i, ser således ud:.

Ordinære bestyrelse består af:
* Ane Rasmussen
* Ole Jørgensen
* Steen Holm

Juniorbestyrelsen består af:
* Anna Fjordbøge
* Anna Schneider
* Alexander Typp
* Alexander Heerwagen
* David Norsk
* Ida Christensen
* Karen Østergaard
* Kristine Rye Pedersen
* Rasmus Iversen
* Signe Jørgensen
* Tobias Madsen
* Trine Holm Søgaard

Følgende har ikke meddelt ønske:
* Johan Dahl
* Stephan Johansen
* Søs Johansen

 

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Forretningsorden
2. Kontingentfastsættelse
3. Budget
4. Hovedaktivitetsplan
5. Projekter

ad 1.

Vores faste og mulige opgaver drøftet.

Ane vil fremover modtage alle informationer fra 4H-Region og -Land. Disse behandles med det formål at fremlægge til juniorbestyrelsen samt opslag til hjemmesiden. Alle i bestyrelsen skal modtage informationer fra 4H-region og -land. Hvis andre vil med på listen, gives besked til Steen.

Som forretningsorden besluttedes, at beslutninger foretages ved konsensus blandt de fremmødte, at alle møder slutter præsist, at møder kan holdes privat hvis det er passende, at vi tilstræber hyggelige møde med både kaffe og kage.

Hovedaktivitet i bestyrelsen bliver at støtte op om juniorbestyrelsens arbejde.
Vi vil løbende sørge for at skaffe de ressourcer (økonomiske eller anden hjælp) som juniorbestyrelsen beder om.

ad 2.

Kontingent for 2009 blev fastsat til 300 kr.
De særlige satser på 75 og 150, for bestyrelsesmedlemmer og grundkontingent for særlige forhold, består uændret.

ad 3.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes onsdag den 18. februar kl 19.00 på Humlebæk lilleskole samtidig med bestyrelsesmøde. Eneste punkt på dagsordenen er godkendelse af 4.kvartals regnskab, således at vi kan fremlægge et samlet årsregnskab til kommunen.

For at sikre økonomien i klubben forudsættes der at der altid opkræves holdbetaling for de enkelte aktiviteter som modsvarer de aktuelle udgifter. Hvis vi imødeser pengemangel vil vi tage initiativ til aktiviteter som kan imødekomme dette problem.

Vi forventer informationer fra juniorbestyrelsen om ønsker og behov, så vi kan igangsætte ansøgninger til fonde og institutioner.

ad 4.

Hovedaktivitetsplan udarbejdet for: Vinterhold, kurser, multihold, generalforsamlinger, klargøring af haver, dyrskue, grillaften og åbenthus. Steen opdaterer hjemmeside.

Aktivitetsplan justeres efter de aktiviteter som besluttes af juniorbestyrelsen.

ad 5.

Steen udsender mail hvor der efterlyse mulige holdinstruktører til multihold-vinter. Afholdelse fastlag til: 3.2, 17.2, 3.3 og 17.3.

Arbejdsweekender overvejes, hvor forældre kan støtte op med praktisk arbejde til støtte for de enkelte hold (eks. lave hop, bure, reparationer og lignende).

 

Tak for et hyggeligt møde
Steen Holm, referent.

 

 

Opdateret den 17.1.2009