Bestyrelsesmøde den 5.5.2011

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt på Humlebæk Lilleskole.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Steen, Joan, Trine, Karen, Tobias, Emma, Ida, Ole
Fraværende: Alberte, Stefan

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat.
2. Arbjedsform
3. Prioritering af opgaver
4. Status, arbejdsområder
5. Økonomi, budgetopfølgning
6. Evt.

Beslutninger og diskussioner gennem mødet

Ad 1.
Referatet fra sidst blev godkendt.

Ad 2.
For at effektiviserer vores møder foreslår Steen en konkret opdeling af diskussion omkring fremtidige punkter, så de bliver gennemdiskuteret og et konstruktivt resultat bliver udledt. Opdelingen deles i 3 punkter:

  • Baggrund, hvorfor? Hvad udspringer punktet af?
  • Muligheder, hvilke muligheder ligger ligefor og er der alternative muligheder?
  • Beslutninger, Hvad bliver den endelige beslutning.

Forslaget er vedtaget.

Ad 3.
Punkterne prioriteres og eventuelt tidsbestemmes ud fra deres væsentlighed.

Kreaholdet opstartes som hyggehold/åbentirsdag, hvor at alle kan komme forbi og se hvad det er. Steen sender en orienteringsmail ud til medlemmerne. Instruktørerne udarbejder en reklame som Trine sætter op i klubben tirsdag.

Brugen af 4H’s heste er drastisk dalende i forhold til tidligere.
En mulighed er at 2 af hestene tages ud af 4H’s daglige gang, men stadig står standby til brug på dyrskuer. Dette vil lette budgettet med 12.000 kr.
Til næste møde laves et oplæg hvor andre indtægter og anvendelser kan træde istedet for.Punktet tages op på dagsorden næste møde.

Der arbejdes i øjeblikket med en samarbejdsaftale med Humlebæk Lilleskole. Dette samarbejde tager udgangspunkt i læring i naturen og vores faciliteter (kaniner, heste, haver, bål og udekøkken) kan anvendes i denne sammenhæng.

Tobias og Trine laver en formulering som baner vejen for gentagende arrangementer. Samt laver en invitation med dato til første arrangement, en filmaften.

Ad 4.
Arbejdsopgaver til udførelse i Søholm: Der skal sås græs på det ”ødelagte” areal.

Trine forslår at løse navneproblemer med kaninerne, ved at øremærke dem med et nummer, og så male et nummer på hver af burrerne så kaninerne bliver i deres ”rigtige” bur. Forslaget er vedtaget.

Steen har tilføjet regionale, nationale og internationale events til hjemmesiden (Super!). Rettelser tilføjes hvis nødvendigt.

Joan følger op på udvælgelse af indkommende informationer til udsendelse til vore medlemmer, og vender tilbage.

Trine har undersøgt nærmere omkring moskusænder, og sagen lukkes da de fornødne krav ikke vil kunne overholdes.

Der søges efter 2 voksne til et ekstra kaninhold som kan aflaste kaninholdet, og ideelt bringe holdet ned på 2 hold af 15 deltagere. Steen skriver ud at vi mangler ledere til det store behov for et ekstra hold. Ole spørger Signe.

Ad 5.
Ole fremviser et regneark som viser et umiddelbart øjebliksbillede af årets økonomi. Bestyrelsesrapport blev fremlagt og udsendes med forklaring til bestyrelsen.

Ad 6.
Næste møde er fastsat til torsdag den 9. juni kl. 18:30-21:00 i haverne i Søholm.
Ole tager mad med næste gang.

 

Punkter til der genoptages på næste møde.

Status, arbejdsområdet. Beslutning omkring valg af retning med hestene skal træffes.
Status, aktivitetshold. Stefan kommer med udspil til drengehold (udskudt fra sidste møde.)

 

Referent Tobias


Opdateret den 8.5.2011