Bestyrelsesmøde den 7.12.2011

Referat fra Søholm 4H´s bestyrelsesmøde afholdt hos Joan.
Sammenfatning af de vigtigste beslutninger.

Fremmødte: Trine, Tobias, Joan, Steen, Ole, Karen
Afbud: Stefan
Fraværende: Ida, Anne

Dagsorden:

1. Siden sidst
2. Økonomi
3. Opgaver
4. Aktiviteter
5. Næste møder

Beslutninger og diskussioner gennem mødet

Ad 1.

Referatet fra sidst blev godkendt og underskrevet.

Ad 2.

Kontingent 2012:
Startgebyret hæves med 20 kr (til 75 kr), mens det løbende kontingent holdes uændret.
Dette afspejler kontingentforhøjelserne fra 4Hland og 4Høst.

Ad 3.

Fordeling af arbejdsopgaver: Flere fordeles efterfølgende, når vi kender årsplanen.
Steen: Web, mails, 4HØst
Trine: Dyreansvarlig, dyrevelfærd
Tobias: Facebook, 4H landsbestyrelsen
Ole: Bogføring, budgetopfølgning

Ad 4.

Vi arbejder ud fra tankerne i det strategiske idekatalog, og blev enig om at forsøge at udføre dette med aktiviteter i alle områder (pige/dreng/mix- forskellige aldersgrupper)

Til næste møde skal hver især komme med sit forslag (gruppearbejde er tilladt!) til en ”ideel” årsplan inklusiv regionale og egne aktiviteter. Overordnet er læren fra 2011, at kvalitet betaler sig. Højnelse af kvaliteten af hesteaktiviteter har således givet meget stor deltagelse. Lligeledes er det erfaringen fra hestefolket, at afholdelse af ridelejr, spotaktiviteter og julefrokost bidrog til at sætte deltagelsen i vejret. Når forældrene ser, at der sker en masse, så tilbyder de at give en hånd med næste gang.

Se link Søholmkalender 2012 på hjemmesiden.

Steen laver en offentlig Googlekalender til at arbejde i.
Konkrete punkter: National 4H-dag: 21.4.2012
Ønske fra kaninholdene: Bålmad som aktivitet

Ad 5.

Bestyrelsesmøder 2012:
9. januar, 7. februar, 7. marts, 12. april, 7. maj, 12. juni, 15. august, 6. september, 1. oktober samt generalforsamling 26. oktober.

Karen booker skolekøkkenet på Humlebæk Skole (afdelingen ved Strandvejen) til møderne.

Deltagerne takker Joan for det fornemme traktement

Referent Karen


Opdateret den 4.2.2012