Ledergruppemøde den 2.2.2015

Ledergruppemøde afholdt på Humlebæk Skole
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole gennemgik foreløbigt regnskab for 4.kvartal sammen med resten af året.
Vi mangler flere store poster som skal henføres til 2014 som vil have afgørende påvirkning på det endelige resultat. Der rykkes for disse afregninger/bilag.
Behov for hurtigere indrapportering af bilag og udlæg for at vi lettere kan følgen med i budgetopfølgningen. Der udtænkes initiativer for at det kan gennemføres.
Hele budgetmodellen revurderes af Steen når alle bilag er konteret for året således, at der kan opnås større grad af forudsigelse af resultat selv om aktivitetsniveauet er væsentlig større end forventet.
Ekstraordinære og uforudsete udgifter/indtægter identificeres af Ole.

Revideret budgetmodel gøres klar til næste møde.

ad. 2. Status Aktiviteter
Aktivitetsgruppen udarbejder en samlet årsplan.
Hestepasserhold, familiehold og kaninhop har kørt siden nytår.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for godkendelse af af regnskabet for 4.kvartal 2014 lige så snart at regnsskabet er afsluttet med alle periodeforskydninger.

ad. 4. evt
Næste møde holdes den 18.februar 2015 kl 19:00 hos Karen.


ref. Steen

Opdateret den 4.2.2015