Ledergruppemøde den 24.4.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Organisation
2. Økonomi
3. Status Aktiviteter
4. Kommende aktiviteter
5. evt

ad. 1. Organisation
Opsummering af forhold omkring Landsledelsens initiativ om at påbegynd process for udsmidning af Søholm 4H på grund af påstået manglende af overholdelse af minimums- og kvalitetskrav.
* forhandlinger før landsmøde, landsmøde oplæg, landsmøde forløb

Der skulle stemmes om, at deltagerne mente at Søholm 4H overholdte minimumskrav for kontingent.
17 stemte imod at vi overholder minimumskrav og14 stemte for at vi overholder minimumskrav.
Der skulle herefter stemmes om at der skulle påbegynd process for udsmidning af Søholm 4H med afstemning på næste landsmøde.
16 stemte for at der skulle iværksættes en proces for udsmidning og 15 stemte imod at der skulle iværksættes en proces for udsmidning.
Konklusion og konsekvens; Ved samme stemmefordeling til kommende landsmøde hvor der kræves 2/3 flertal for en udsmidning, er konklusionen klar, vi forbliver i 4H med de andre klubbers billigelse.

Orientering om fremlæggelse og behandling af 2 forslag til Landsmødet.
* Søholm 4H tilbød udvikle og afholde et meget efterspurgt juniorlederkursus i efteråret. Forslaget blev fremlagt, men Landsledelsen anbefalede at der blev stemt imod på grund af beløbet ikke var medtaget i deres budget samt de mente at den slags arbejde skal laves af Landsledelsen. Forslaget fik herefter ikke nævneværdig tilslutning.
* Søholm 4H tilbød at udarbejde et længe savnet medlemsblad i papirudgave. Forslaget blev fremlagt og herefter trukket tilbage da vi ikke mente forslaget havde en chance for vedtagelse med landsledelsens holdninger fra forgående forslag.

Landsledelsen har lavet en ny strategiplan om at vi skal være dobbelt så mange medlemmer og at der satses mere på små børn og forældre. Ungearbejdet er ikke strategisk beskrevet endnu.

Strategigruppen i Søholm 4H er ved at være klar med strategiske mål som allerede nu indarbejdes i holdaktiviteter. Vi forventer at der vil ske påvirkning på Søholm 4H's arbejdsformer og metoder.

ad. 2. Økonomi
Ole fremlagde regnsskab for 2017 Q1-Q4. Budgetoverskridelser blev analyseret fra forskellige vinkler.
Steen fremlagde et revideret budget 2018 på grundlag af det realiserede regnsskab fra 2017 med opdateringer i forhold til tilskud og aktivitetsændringer.
Det blev besluttet at validere budget 2018 i detaljer for at sikre at alle kendte udgifter er med og på dette grundlag at justere budget. Revideret budget godkendes på næste møde.
Aktiviteter og værktøj for at foretage budgetopfølgning blev diskuteret. Budgetopfølgning foretages på både konto og art form. Regnskabssystem opdateres til dette formål.
Der er søgt støtte hos kursuspuljen i landsledelsen.

ad. 3. Status Aktiviteter
Fremlæggelse af oversigt for de planlagte aktiviteter, forventningen til aktivitetsniveau er som sidste år.
Før hold/eller aktivitet igangsættes udarbejdes budget, med detaljeret forbrugsoversigt.
For hold/aktiviteter som ikke er overskudsgivende uarbejdes en financieringsplan.

ad. 4. Kommende aktiviteter
Ansøgning til indendørs kaninstald fra ungegruppen, bevilges hvis der kan tilbydes rimelig frivillig indsats ved hold eller arrangementer.

Projekter og initiativer
Ungeuddannelse; 10-26 år i 4-5 trin, først del for 10-13 udvikles med tilskud fra kommune.
Vores fokusområder er; ungeuddannelse; ungekurser, juniorleder uddannelse, 4H akademi, "train the trainer" på basis af 4H metoder og principper

Nedsatte arbejdsgrupper gennemgået

Internationale samarbejdsrelationer vil medføre nogle lokale arrangementer samt rejesmuligheder.

Vi deltager på Hillerød slotssø byfest den 2.-3.juni. Vi deltager med kaninhop og fremvisning af dyr; kaniner, marsvin og høns. Vi deltager sammen med Venneforeningen som har Vaffelbod med kaffe, the og saftevand.
Vi deltager på Fredensborg slotsmarked den 9.9.2017. Vi deltager med kaninhop og fremvisning af dyr; kaniner, marsvin og høns.
Der afholdes mindre lokalt dyrskue som afslutning på dyreholdaktiviteterne.

ad. 5. evt
Næste møde den 23.5.2018 kl 19:00.

 

ref. Steen

Opdateret den 20.5.2018