Ledergruppemøde den 12.9.2018

Ledergruppemøde i Søholm 4H afholdt på Toftegaard.
Deltagere: Karen, Ole og Steen

Dagsorden
1. Økonomi
2. Status Aktiviteter
3. Kommende aktiviteter
4. evt

ad. 1. Økonomi
Ole fremlagde regnskab til og med august.
Gennemgang af poster som varierer betydelig i forhold til forventet.
Diskusion om posteringer i forhold til budgetforudsætninger.
Der er stor usikkerhed omkring de kommende månedes påvirkning af det endelige resultat.
Det blev besluttet at udarbejde et detaljeret budget med specifikationer for de enkelte poster samt opdele udgifter og indtægter på månedsbasis.
Vi kan herefter klart og entydigt melde ud med forventninger til årets resultat.
Der udarbejdes ansøgning om dækning af ekstraordinær udgift til reperation af havetraktor.

ad. 2. Status Aktiviteter
Heste: Hesteparter er stadig i tilvækst, der forventes yderligere tilgang.
Hold/aktiviteter:
Yderligere Ungekurser er under overvejelse.

ad. 3. Kommende aktiviteter
Gennemførelse af Fredensborg slotsmarked den 8.9.2017 med stor succes..
Bestyrelsen planlægger Høst og Børnedyrskuet den 29. september.

Bestyrelsen har fastsat datoen for den ordinære generalforsamling til den 2.11.2018.
Den afholdes samtidig med Grøn galla fest.

ad. 4. evt
Næste møde den 25.9.2018 kl 19:00.

 

 

ref. Steen

Opdateret den 13.9.2018